088.609.4297
Uy Tín - Tận Tâm - Chất Lượng

Bài 999 đóa hồng - Nhạc phổ ký âm

 

fa' mi đồ rê    lá sol fà sol đố la

la đố la sol    đồ đồ rê mí đô là

fa' mi đồ rê    lá sol fà sol đố la

la đố la sol   fa' mi rề

 

fa' mi đồ rê    lá sol fà sol đố la

la đố la sol    đồ đồ rê mí đô là

fa' mi đồ rê    lá sol fà sol đố la

fà sol lá đố la sol là đô rế

 

rề rề fa sol lá lá fà

rê rê mí rê mí rê đô là

rề rề fa sol lá lá fà

rê rê mí rê mí rê đô là

sól sól sól mí rê đô là

sól  sól sól sól mí rê đô là rê

G

Nhắn tin!
088.609.4297

Phản hồi từ khách hàng

Khách hàng đến từ ITALIA

Khách hàng đến từ HONG KONG

Chú Cù Minh Quảng

Anh Nhi Yến Nam

Có thể bạn quan tâm